Menu

Privacyverklaring

Artikel 1. Definities

 • 1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
  • a. Het Gymlokaal: de gebruiker van dit privacy beleid: Het Gymlokaal gevestigd aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64748383;
  • b. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Het Gymlokaal, de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met Het Gymlokaal i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst, de natuurlijke persoon die de website bezoekt of de natuurlijke persoon die de sportschool bezoekt;
  • c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Gymlokaal en de betrokkene;
  • d. sportschool: de sportschool van Het Gymlokaal;
  • e. website: de website www.hetgymlokaal.nl die door Het Gymlokaal wordt beheerd;
  • f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

 • 2.1. Voor Het Gymlokaal is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Het Gymlokaal volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • 2.2. Het Gymlokaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
 • 2.3. Het Gymlokaal verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene de website bezoekt, gebruik maakt van de app van Het Gymlokaal, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Het Gymlokaal, een overeenkomst aangaat met Het Gymlokaal of de sportschool bezoekt.
 • 2.4. Het Gymlokaal verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  • a. Voor- en achternaam;
  • b. Adres;
  • c. Postcode en woonplaats;
  • d. Telefoonnummer;
  • e. E-mailadres;
  • f. Geboortedatum;
  • g. Geslacht;
  • h. Bankrekeningnummer;
  • i. IP-adres;
  • j. Surfgedrag;
  • k. Locatiegegevens;
  • l. Videobeelden;
  • m. Foto’s.
 • 2.5. Het Gymlokaal verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

 • 3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. Bij de verwerking van videobeelden van de betrokkene die middels cameratoezicht worden verkregen is de grondslag het gerechtvaardigde belang van Het Gymlokaal, zijnde het tegengaan van diefstal en de veiligheid van zijn medewerkers. De grondslag van de verwerking van foto’s van de betrokkene is de toestemming die middels het aangaan van de overeenkomst door de betrokkene wordt verleend, zie ook artikel 4.6 van de algemene voorwaarden van Het Gymlokaal.
 • 3.2. Het Gymlokaal verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
  • b. het tot stand komen van de overeenkomst;
  • c. om de betrokkene bij correspondentie aan te spreken met “mevrouw” of “meneer” of afgeleiden daarvan;
  • d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. om de lidmaatschapskosten middels automatische incasso af te schrijven van het bankrekeningnummer van de betrokkene;
  • f. om de betrokkene zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, waaronder het afstemmen van oefeningen op geslacht en leeftijd van de betrokkene;
  • g. om te voldoen aan administratieve plichten;
  • h. om de website van Het Gymlokaal te verbeteren;
  • i. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website;
  • j. het kunnen achterhalen welke persoon onrechtmatig heeft gehandeld in de sportschool;
  • k. om de diensten van Het Gymlokaal te promoten middels Facebook en/of Instagram.
 • 3.3. De verstrekking van de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het bankrekeningnummer van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het bankrekeningnummer kan geen overeenkomst tot stand komen.
 • 3.4. Het Gymlokaal zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De bewaartermijn verschilt per persoonsgegeven. Videobeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de videobeelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident. Na de bewaartermijn worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.
 • 3.5. Het Gymlokaal verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Het Gymlokaal streeft naar minimale gegevensverwerking.
 • 3.6. Het Gymlokaal zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

 • 4.1. Het Gymlokaal zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
  • a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
  • b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  • c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 • 4.2. Het Gymlokaal is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 5. Foto’s

 • 5.1. Indien Het Gymlokaal een foto van de betrokkene op Facebook of op Instagram heeft geplaatst, dan kan de betrokkene daartegen bezwaar maken. In een dergelijk geval zal Het Gymlokaal de foto zo spoedig mogelijk van haar Facebook- en/of Instagrampagina verwijderen.
 • 5.2. Foto’s van een kind onder de 16 jaar worden enkel op Facebook of Instagram geplaatst indien de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden en verwerker

 • 6.1.Het Gymlokaal zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
  • a. Het Gymlokaal daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
  • b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
  • c. Het Gymlokaal daartoe wettelijke verplicht is;
  • d. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
  • e. de doorgifte geschiedt aan een door Het Gymlokaal voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Het Gymlokaal een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 • 6.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 • 6.3 Als verwerker heeft Het Gymlokaal o.a. Virtuagym ingeschakeld. Virtuagym slaat gegevens op bij Amazon Web Services in Ierland. Medewerkers van Virtuagym hebben alleen toegang tot persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is in het kader van de diensten die hij aan Het Gymlokaal levert.

Artikel 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 • 7.1. Op verzoek verleent Het Gymlokaal aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Het Gymlokaal van hem bijhoudt en verstrekt Het Gymlokaal de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
 • 7.2. Het Gymlokaal biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Het Gymlokaal van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
 • 7.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Het Gymlokaal worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Het Gymlokaal.

Artikel 8. Bezwaar

 • 8.1. De betrokkene kan bij Het Gymlokaal bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Het Gymlokaal het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Het Gymlokaal met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Het Gymlokaal bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 9. Recht van beperking

 • 9.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Het Gymlokaal verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 10. Contact

 • 10.1. Voor vragen over de wijze waarop Het Gymlokaal persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Het Gymlokaal van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Het Gymlokaal.

  Contactgegevens:

  • Het Gymlokaal
  • Adres: Dr. Jan van Breemenstraat 1
  • Postcode/plaats: 1056 AB Amsterdam
  • e-mailadres: info@hetgymlokaal.nl
  • telefoonnummer: 020-7372781
 • 10.2 Het Gymlokaal reageert zo spoedig mogelijk op een verzoek zoals omschreven in artikel 10.1 en in ieder geval binnen 4 weken.
 • 10.3. Indien Het Gymlokaal op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Het Gymlokaal de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen

 • 11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Het Gymlokaal verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Het Gymlokaal heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
  • a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
  • b. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
  • c. Papieren overeenkomsten worden bewaard in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor de manager van Het Gymlokaal;
  • d. Indien de overeenkomst met de betrokkene eindigt, dan wordt de papieren overeenkomst middels een papierversnipperaar vernietigd;
  • e. Er worden geen papieren kopieën gemaakt van de overeenkomsten waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, tenzij dit wordt opgevraagd door de betrokkene;
  • f. E-mailberichten van betrokkenen worden niet uitgeprint;
  • g. De sportschool bevat een alarminstallatie;
  • h. Het up-to-date houden van software;
  • i. Het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen.
 • 11.2. Alle medewerkers van Het Gymlokaal en door Het Gymlokaal ingeschakelde derden, waaronder een verwerker, die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Artikel 12. Privacy beleid van derden

 • 12.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Het Gymlokaal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 13. Wijzigingen

 • 13.1. Het Gymlokaal behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Het Gymlokaal.

Artikel 14. Datalek

 • 14.1. Indien zich bij Het Gymlokaal een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Het Gymlokaal daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Het Gymlokaal dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Het Gymlokaal de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Cookies

 • 15.1. De website maakt gebruik functionele en analytische cookies.
 • 15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
 • 15.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden met behulp van de Help-functie van zijn browser.
 • 15.4. Soorten cookies en doelen:

  • • De partij die de cookie plaatst
  • • Het soort cookie
  • • Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
  • • Het Gymlokaal
  • • Functionele cookie
  • • Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.
  • • Het Gymlokaal ten behoeve van het gebruik van Google Analytics
  • • Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Het Gymlokaal zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Het Gymlokaal op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Het Gymlokaal heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Artikel 16. Klacht indienen

 • 16.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Het Gymlokaal niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.