Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  • a. Het Gymlokaal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Het Gymlokaal gevestigd aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64748383;
  • b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Gymlokaal en het lid;
  • c. lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Het Gymlokaal;
  • d. training: de (personal) trainingssessie, groepsles, de Parkour les of (kick)boks les die door Het Gymlokaal wordt verzorgd;
  • e. trainer: de natuurlijke persoon die namens Het Gymlokaal de training geeft;
  • f. sportschool: de sportschool van Het Gymlokaal;
  • g. website: de website www.hetgymlokaal.nl die door Het Gymlokaal wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

 • 2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Gymlokaal en het lid.
 • 2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • 2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
 • 2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Het Gymlokaal vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 2.5. Het Gymlokaal heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij het lid akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod

 • 3.1. Het aanbod van Het Gymlokaal is vrijblijvend.
 • 3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 • 3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden Het Gymlokaal niet.
 • 3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
 • 3.5. Het Gymlokaal kan besluiten dat zij tijdelijk geen leden aanneemt.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  • a. het lid het schriftelijke inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en aan Het Gymlokaal heeft geretourneerd;
  • b. het lid zich online via de website heeft ingeschreven.
 • 4.2. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Het Gymlokaal na ontvangst van de inschrijving het lid via de e-mail een bevestiging. Heeft het lid geen bevestigingse-mail ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Het Gymlokaal.
 • 4.3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 • 4.4. Indien de overeenkomst via het schriftelijke inschrijfformulier tot stand komt, dan worden deze algemene voorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan het lid ter hand gesteld.
 • 4.5. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt het lid een ledenbadge.
 • 4.6. Middels het aangaan van een overeenkomst met Het Gymlokaal gaat het lid ermee akkoord dat Het Gymlokaal foto’s van het lid maakt op het moment dat het lid gebruik maakt van een van de diensten van Het Gymlokaal en deze foto’s plaatst op Facebook en/of op Instagram, zie ook ## Artikel 5 van het privacy beleid van Het Gymlokaal.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 • 5.1. Het lid die via de website een overeenkomst met Het Gymlokaal heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
 • 5.2. Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan Het Gymlokaal kenbaar te maken.
 • 5.3. Het Gymlokaal zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het eventueel reeds betaalde maandelijkse lidmaatschapsgeld aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.

Artikel 6. Looptijd van de overeenkomst

 • 6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • 6.2. Het lid kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • 6.3 Het lid dient de overeenkomst zelf te beëindigen via zijn/haar Virtuagym account. Dit kan via de Het Gymlokaal app of de website: www.hetgymlokaal.virtuagym.com.
 • 6.4 Het is alleen mogelijk om de overeenkomst te pauzeren bij blessures of zwangerschap. Bij een blessure vragen wij om een bericht van arts om fysiotherapeut waarin wordt aangegeven dat er niet kan worden gesport en voor welke periode dit betreft. Pauzeren kan minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. De pauzering gaat van start op de dag van aanvraag.

Artikel 7. Ledenbadge en toegang tot de sportschool

 • 7.1. Om toegang te kunnen krijgen tot de sportschool dient het lid zich in te checken met zijn ledenbadge. Is het lid zijn ledenbadge vergeten, dan kan Het Gymlokaal het lid de toegang tot de sportschool weigeren.
 • 7.2. Het is Het Gymlokaal toegestaan het lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen indien:
  • a. het wegens drukte niet verantwoord is om meer personen in de sportschool toe te laten;
  • b. het lid een betalingsachterstand heeft;
  • c. het lid onder invloed is van drank en/of drugs;
  • d. het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld indien het lid zich schuldig maakt aan wangedrag.
 • 7.3. De ledenbadge is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
 • 7.4. Indien het lid niet meer in het bezit is van zijn ledenbadge, door welke oorzaak dan ook, dan blijft de betalingsverplichting voor de overeenkomst bestaan en dan dient het lid een nieuwe ledenbadge bij Het Gymlokaal aan te vragen. Het Gymlokaal is gerechtigd voor een nieuwe ledenbadge kosten aan het lid in rekening te brengen. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de ledenbadge geretourneerd te worden aan Het Gymlokaal. Het Gymlokaal is gerechtigd kosten aan het lid in rekening te brengen van € 5,- wanneer de ledenbadge niet wordt geretourneerd binnen een maand nadat het abonnement is geëindigd.

Artikel 8. Openingstijden

 • 8.1. Het lid heeft toegang tot de sportschool gedurende de openingstijden van de sportschool. De openingstijden staan op de website. Het Gymlokaal heeft het recht haar openingstijden aan te passen.
 • 8.2. Tijdens officieel erkende feestdagen kan Het Gymlokaal besluiten dat de sportschool gesloten is.

Artikel 9. Aan- en afmelden voor een groepsles en annulering personal training

 • 9.1. Via de website en de app kunnen leden zich aan- en afmelden voor een groepsles.
 • 9.2. Indien het lid een afspraak voor een personal training afzegt binnen 24 uur voor aanvang van de personal training, dan heeft Het Gymlokaal het recht annuleringskosten aan het lid in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen het uurtarief van de trainer maal het aantal afgesproken uren voor de personal training.

Artikel 10. Annulering van een training door Het Gymlokaal

 • 10.1. Het Gymlokaal heeft het recht een training te annuleren. Een training kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor de training zijn of indien er sprake is van overmacht, zie ## Artikel 17.2.
 • 10.2. Het Gymlokaal tracht het lid die zou deelnemen aan de training zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering van een training.

Artikel 11. Verplichtingen van het lid en huisregels

 • 11.1. Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Het Gymlokaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 • 11.2. De gegevens en informatie die het lid aan Het Gymlokaal verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
 • 11.3. Indien het lid verhuist, dan dient het lid zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan Het Gymlokaal door te geven.
 • 11.4. Het lid dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
 • 11.5. Indien het lid in de sportschool traint, dan dient het lid sportschoenen te dragen die aan de onderkant schoon zijn en die niet gebruikt worden voor buiten.
 • 11.6. Het is het lid verboden andere leden van Het Gymlokaal lastig te vallen of (seksueel) te intimideren, luidruchtig te zijn of op enige andere wijze overlast te veroorzaken aan andere leden.
 • 11.7. Het gebruik van een mobiele telefoon in de ruimtes in de sportschool waar getraind wordt is niet toegestaan.
 • 11.8. Indien het lid gebruik wil maken van een fitnessapparaat dat hij nog nooit gebruikt heeft, dan dient hij eerst instructies voor gebruik van het fitnessapparaat aan Het Gymlokaal te vragen.
 • 11.9. Het is het lid enkel toegestaan fitnessapparatuur te gebruiken volgens de gegeven instructies of volgens de instructies die op het fitnessapparaat staan.
 • 11.10. Het lid is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de sportschool, de daarin aanwezige fitnessapparatuur en overige zaken, die is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van het lid.
 • 11.11. Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.
 • 11.12. Het lid dient apparaten/materialen na gebruik schoon te maken en terug te leggen op hun plek.

Artikel 12. De training

 • 12.1. Het lid is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
 • 12.2. Het lid dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training zelf te melden aan de trainer.
 • 12.3. Het lid verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen. Indien het lid hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
 • 12.4. Het lid dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
 • 12.5. Indien het lid zich niet geschikt acht voor de training, dan dient het lid dat direct aan de trainer te melden.
 • 12.6. Het lid is zich ervan bewust dat door het volgen van de training en/of het gebruiken van fitnessapparatuur blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Het Gymlokaal.
 • 12.7. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
 • 12.8. Als het lid zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Het Gymlokaal bevoegd de training te staken of het lid de toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Het Gymlokaal op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 13. Tarieven

 • 13.1. Het Gymlokaal heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
 • 13.2. Het lid wordt minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.

Artikel 14. Betaling

 • 14.1. Betaling geschiedt maandelijks middels SEPA automatische incasso.
 • 14.2. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Het Gymlokaal het lid een herinnering. Geeft het lid geen gehoor aan de herinnering, dan kan Het Gymlokaal de vordering uit handen geven.
 • 14.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform ## Artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het lid in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
 • 14.4. Iedere betaling door het lid strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het lid tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting

 • 15.1. Het Gymlokaal is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.
 • 15.2. Voorts is Het Gymlokaal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 • 16.1. Het Gymlokaal kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.2;
  • b. enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
 • 16.2. Het Gymlokaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Gymlokaal is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 16.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van fitnessapparatuur in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens zijn verblijf in de sportschool. Het Gymlokaal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training, door het opvolgen van de door Het Gymlokaal gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik van fitnessapparatuur. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of tijdens het gebruik van fitnessapparatuur komen geheel voor rekening van het lid.
 • 16.4. Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Het Gymlokaal. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • 16.5. Het Gymlokaal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op het terrein waar de training plaatsvindt en/of in de sportschool.
 • 16.6. Het Gymlokaal kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere fitnessapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld.
 • 16.7. Het Gymlokaal aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens het lid voor indirecte of gevolgschade.
 • 16.8. Indien Het Gymlokaal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Gymlokaal beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Het Gymlokaal gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Het Gymlokaal beperkt tot het bedrag dat maandelijks aan het lid in rekening wordt gebracht.

Artikel 17. Overmacht

 • 17.1. Het Gymlokaal is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
 • 17.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Het Gymlokaal geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 18. Geheimhouding

 • 18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • 18.2. Het Gymlokaal verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid dat onderaan deze algemene voorwaarden is opgenomen en tevens na te lezen is op www…………………

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 • 19.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Het Gymlokaal blijven bij Het Gymlokaal berusten.
 • 19.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Het Gymlokaal niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 20.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 20.2. Alle geschillen tussen het lid en Het Gymlokaal zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Het Gymlokaal gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat Het Gymlokaal zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.