Menu

Algemene voorwaarden

Het Gymlokaal Noord
 
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Het Gymlokaal Noord: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Het Gymlokaal Noord B.V. gevestigd aan de Grasweg 53a, 53b te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77894499;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Gymlokaal Noord B.V. en het lid;
c. lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Het Gymlokaal Noord;
d. training: de (personal) trainingssessie, groepsles die door Het Gymlokaal Noord wordt verzorgd;
e. trainer: de natuurlijke persoon die namens Het Gymlokaal Noord de training geeft;
f. sportschool: de sportschool van Het Gymlokaal Noord;
g. website: de website www.hetgymlokaal.nl die door Het Gymlokaal B.V. wordt beheerd.
 
Artikel 2. Algemeen
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Gymlokaal Noord en het lid.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Het Gymlokaal Noord vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Het Gymlokaal Noord heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij het lid akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
 
Artikel 3. Aanbod
3.1. Het aanbod van Het Gymlokaal Noord is vrijblijvend.
3.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website binden Het Gymlokaal Noord niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
3.5. Het Gymlokaal Noord kan besluiten dat zij tijdelijk geen leden aanneemt.
 
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. het lid het schriftelijke inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en aan Het Gymlokaal Noord heeft geretourneerd;
b. het lid zich online via de website heeft ingeschreven.
4.2. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Het Gymlokaal Noord na ontvangst van de inschrijving het lid via de e-mail een bevestiging. Heeft het lid geen bevestigingse-mail ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Het Gymlokaal Noord.
4.3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
4.4. Indien de overeenkomst via het schriftelijke inschrijfformulier tot stand komt, dan worden deze algemene voorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan het lid ter hand gesteld.
4.5. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt het lid een ledenbadge.
4.6. Middels het aangaan van een overeenkomst met Het Gymlokaal Noord gaat het lid ermee akkoord dat Het Gymlokaal Noord fotos van het lid maakt op het moment dat het lid gebruik maakt van een van de diensten van Het Gymlokaal Noord en deze fotos plaatst op Facebook en/of op Instagram, zie ook artikel 5 van het privacy beleid van Het Gymlokaal Noord.
 
Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Het lid die via de website een overeenkomst met Het Gymlokaal Noord heeft gesloten, heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan Het Gymlokaal Noord kenbaar te maken.
5.3. Het Gymlokaal zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het eventueel reeds betaalde maandelijkse lidmaatschapsgeld aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is.   
 
Artikel 6. Looptijd van de overeenkomst
6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
6.2. Het lid kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. 
6.3 Het lid dient de overeenkomst zelf te beëindigen via zijn/haar Virtuagym account. Dit kan via de Het Gymlokaal Noord app of de website: https://hetgymlokaalnoord.virtuagym.com. 
6.4 Het is alleen mogelijk om de overeenkomst te pauzeren bij blessures of zwangerschap. Bij een blessure vragen wij om een bericht van arts om fysiotherapeut waarin wordt aangegeven dat er niet kan worden gesport en voor welke periode dit betreft. Pauzeren kan minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. De pauzering gaat van start op de dag van aanvraag.

Artikel 7. Ledenbadge en toegang tot de sportschool
7.1. Om toegang te kunnen krijgen tot de sportschool dient het lid zich in te checken met zijn ledenbadge. Is het lid zijn ledenbadge vergeten, dan kan Het Gymlokaal Noord het lid de toegang tot de sportschool weigeren.
7.2. Het is Het Gymlokaal Noord toegestaan het lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen indien:
a. het wegens drukte niet verantwoord is om meer personen in de sportschool toe te laten;
b. het lid een betalingsachterstand heeft;
c. het lid onder invloed is van drank en/of drugs;
d. het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld indien het lid zich schuldig maakt aan wangedrag.
7.3. De ledenbadge is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
7.4. Indien het lid niet meer in het bezit is van zijn ledenbadge, door welke oorzaak dan ook, dan blijft de betalingsverplichting voor de overeenkomst bestaan en dan dient het lid een nieuwe ledenbadge bij Het Gymlokaal Noord aan te vragen. Het Gymlokaal Noord is gerechtigd voor een nieuwe ledenbadge kosten aan het lid in rekening te brengen. 

Artikel 8. Openingstijden
8.1. Het lid heeft toegang tot de sportschool gedurende de openingstijden van de sportschool. De openingstijden staan op de website. Het Gymlokaal Noord heeft het recht haar openingstijden aan te passen. 
8.2. Tijdens officieel erkende feestdagen kan Het Gymlokaal Noord besluiten dat de sportschool gesloten is.
 
Artikel 9. Aan- en afmelden voor een groepsles en annulering personal training
9.1. Via de website en de app kunnen leden zich aan- en afmelden voor een groepsles.
9.2. Indien het lid een afspraak voor een personal training afzegt binnen 24 uur voor aanvang van de personal training, dan heeft Het Gymlokaal Noord het recht annuleringskosten aan het lid in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen het uurtarief van de trainer maal het aantal afgesproken uren voor de personal training.
 
Artikel 10. Annulering van een training door Het Gymlokaal Noord
10.1. Het Gymlokaal Noord heeft het recht een training te annuleren. Een training kan bijvoorbeeld geannuleerd worden indien er te weinig aanmeldingen voor de training zijn of indien er sprake is van overmacht, zie artikel 17.2.
10.2. Het Gymlokaal Noord tracht het lid die zou deelnemen aan de training zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de annulering van een training.
  
Artikel 11. Verplichtingen van het lid en huisregels
11.1. Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Het Gymlokaal Noord aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
11.2. De gegevens en informatie die het lid aan Het Gymlokaal Noord verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
11.3. Indien het lid verhuist, dan dient het lid zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan Het Gymlokaal Noord door te geven.
11.4. Het lid dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen. 
11.5. Indien het lid in de sportschool traint, dan dient het lid sportschoenen te dragen die aan de onderkant schoon zijn en die niet gebruikt worden voor buiten.
11.6. Het is het lid verboden andere leden van Het Gymlokaal Noord lastig te vallen of (seksueel) te intimideren, luidruchtig te zijn of op enige andere wijze overlast te veroorzaken aan andere leden.
11.7. Het gebruik van een mobiele telefoon in de ruimtes in de sportschool waar getraind wordt is niet toegestaan.
11.8. Indien het lid gebruik wil maken van een fitnessapparaat dat hij nog nooit gebruikt heeft, dan dient hij eerst instructies voor gebruik van het fitnessapparaat aan Het Gymlokaal Noord te vragen.
11.9. Het is het lid enkel toegestaan fitnessapparatuur te gebruiken volgens de gegeven instructies of volgens de instructies die op het fitnessapparaat staan.
11.10. Het lid is aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de sportschool, de daarin aanwezige fitnessapparatuur en overige zaken, die is ontstaan als direct of indirect gevolg van een handelen en/of nalaten van het lid.
11.11. Het is niet toegestaan te roken in de sportschool.
11.12. Het lid dient apparaten/materialen na gebruik schoon te maken en terug te leggen op hun plek.

Artikel 12. De training 
12.1. Het lid is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
12.2. Het lid dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training zelf te melden aan de trainer.
12.3. Het lid verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen. Indien het lid hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
12.4. Het lid dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
12.5. Indien het lid zich niet geschikt acht voor de training, dan dient het lid dat direct aan de trainer te melden.
12.6. Het lid is zich ervan bewust dat door het volgen van de training en/of het gebruiken van fitnessapparatuur blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Het Gymlokaal Noord.
12.7. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan. 
12.8. Als het lid zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is Het Gymlokaal Noord bevoegd de training te staken of het lid de toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Het Gymlokaal op vergoeding van eventuele schade.
 
Artikel 13. Tarieven
13.1. Het Gymlokaal Noord heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
13.2. Het lid wordt minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een tariefwijziging.
 
Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling geschiedt maandelijks middels automatische incasso.
14.2. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt Het Gymlokaal Noord het lid een herinnering. Geeft het lid geen gehoor aan de herinnering, dan kan Het Gymlokaal de vordering uit handen geven. 
14.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat het lid in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
14.4. Iedere betaling door het lid strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door het lid tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 
Artikel 15. Ontbinding en opschorting
15.1. Het Gymlokaal Noord is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.
15.2. Voorts is Het Gymlokaal Noord bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1. Het Gymlokaal Noord kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a.  Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.2;
b. enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
16.2. Het Gymlokaal Noord is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Het Gymlokaal Noord is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van fitnessapparatuur in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens zijn verblijf in de sportschool. Het Gymlokaal Noord kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training, door het opvolgen van de door Het Gymlokaal Noord gegeven trainingsadviezen of instructies of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik van fitnessapparatuur. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of tijdens het gebruik van fitnessapparatuur komen geheel voor rekening van het lid.
16.4. Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Het Gymlokaal Noord. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
16.5. Het Gymlokaal Noord kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op het terrein waar de training plaatsvindt en/of in de sportschool.
16.6. Het Gymlokaal Noord kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere fitnessapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld.
16.7. Het Gymlokaal Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens het lid voor indirecte of gevolgschade.
16.8. Indien Het Gymlokaal Noord aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Gymlokaal Noord beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Het Gymlokaal Noord gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Het Gymlokaal Noord beperkt tot het bedrag dat maandelijks aan het lid in rekening wordt gebracht.
 
Artikel 17. Overmacht
17.1. Het Gymlokaal Noord is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht. 
17.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Het Gymlokaal Noord geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
  
Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. Het Gymlokaal Noord verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid dat onderaan deze algemene voorwaarden is opgenomen en tevens na te lezen is op https://www.hetgymlokaal.nl/nl/privacy-verklaring/
 
Artikel 19. Intellectuele eigendom
19.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door Het Gymlokaal Noord blijven bij Het Gymlokaal Noord berusten. 
19.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Het Gymlokaal Noord niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.
 
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen tussen het lid en Het Gymlokaal Noord zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Het Gymlokaal gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat Het Gymlokaal zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 
Privacy beleid
 
Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Het Gymlokaal Noord: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Het Gymlokaal Noord B.V. gevestigd aan de Grasweg 53a, 53b te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77894499
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Het Gymlokaal Noord, de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met Het Gymlokaal Noord i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst, de natuurlijke persoon die de website bezoekt of de natuurlijke persoon die de sportschool bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Gymlokaal Noord en de betrokkene;
d. sportschool: de sportschool van Het Gymlokaal Noord;
e. website: de website www.hetgymlokaal.nl die door Het Gymlokaal wordt beheerd;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 
Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Het Gymlokaal is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Het Gymlokaal volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.2. Het Gymlokaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. Het Gymlokaal verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene de website bezoekt, gebruik maakt van de app van Het Gymlokaal, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Het Gymlokaal, een overeenkomst aangaat met Het Gymlokaal of de sportschool bezoekt.
2.4. Het Gymlokaal verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
a. Voor- en achternaam;
b. Adres;
c. Postcode en woonplaats;
d. Telefoonnummer;
e. E-mailadres;
f. Geboortedatum;
g. Geslacht;
h. Bankrekeningnummer;
i. IP-adres;
j. Surfgedrag;
k. Locatiegegevens;
l. Videobeelden;
m. Fotos.
2.5. Het Gymlokaal verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
 
Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking 
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. Bij de verwerking van videobeelden van de betrokkene die middels cameratoezicht worden verkregen is de grondslag het gerechtvaardigde belang van Het Gymlokaal Noord, zijnde het tegengaan van diefstal en de veiligheid van zijn medewerkers. De grondslag van de verwerking van fotos van de betrokkene is de toestemming die middels het aangaan van de overeenkomst door de betrokkene wordt verleend, zie ook artikel 4.6 van de algemene voorwaarden van Het Gymlokaal.
3.2. Het Gymlokaal Noord verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het tot stand komen van de overeenkomst;
c. om de betrokkene bij correspondentie aan te spreken met mevrouw of meneer of afgeleiden daarvan;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. om de lidmaatschapskosten middels automatische incasso af te schrijven van het bankrekeningnummer van de betrokkene;
f. om de betrokkene zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, waaronder het afstemmen van oefeningen op geslacht en leeftijd van de betrokkene;
g. om te voldoen aan administratieve plichten;
h. om de website van Het Gymlokaal te verbeteren;
i. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website;
j. het kunnen achterhalen welke persoon onrechtmatig heeft gehandeld in de sportschool;
k. om de diensten van Het Gymlokaal te promoten middels Facebook en/of Instagram.
3.3. De verstrekking van de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het bankrekeningnummer van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en het bankrekeningnummer kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. Het Gymlokaal zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De bewaartermijn verschilt per persoonsgegeven. Videobeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de videobeelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident. Na de bewaartermijn worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.
3.5. Het Gymlokaal Noord verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Het Gymlokaal Noord streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Het Gymlokaal Noord zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 
Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
4.1. Het Gymlokaal Noord zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; 
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
4.2. Het Gymlokaal Noord is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het recht op vergetelheid niet van toepassing is.
 
Artikel 5. Fotos
5.1. Indien Het Gymlokaal Noord een foto van de betrokkene op Facebook of op Instagram heeft geplaatst, dan kan de betrokkene daartegen bezwaar maken. In een dergelijk geval zal Het Gymlokaal de foto zo spoedig mogelijk van haar Facebook- en/of Instagrampagina verwijderen. 
5.2. Fotos van een kind onder de 16 jaar worden enkel op Facebook of Instagram geplaatst indien de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind daarvoor toestemming heeft gegeven.
 
Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden en verwerker
6.1.Het Gymlokaal Noord  zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Het Gymlokaal Noord daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. Het Gymlokaal Noord daartoe wettelijke verplicht is;
d. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
e. de doorgifte geschiedt aan een door Het Gymlokaal Noord voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Het Gymlokaal Noord een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
6.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
6.3 Als verwerker heeft Het Gymlokaal Noord o.a. Virtuagym ingeschakeld. Virtuagym slaat gegevens op bij Amazon Web Services in Ierland. Medewerkers van Virtuagym hebben alleen toegang tot persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is in het kader van de diensten die hij aan Het Gymlokaal Noord levert.

Artikel 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
7.1. Op verzoek verleent Het Gymlokaal Noord aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Het Gymlokaal van hem bijhoudt en verstrekt Het Gymlokaal de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
7.2. Het Gymlokaal Noord biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Het Gymlokaal Noord van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 
7.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Het Gymlokaal Noord worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Het Gymlokaal.
 
Artikel 8. Bezwaar
8.1. De betrokkene kan bij Het Gymlokaal Noord bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Het Gymlokaal het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Het Gymlokaal Noord met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Het Gymlokaal Noord bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 
Artikel 9. Recht van beperking
9.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Het Gymlokaal Noord verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 
Artikel 10. Contact
10.1. Voor vragen over de wijze waarop Het Gymlokaal Noord persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Het Gymlokaal Noord van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Het Gymlokaal. 
 
Contactgegevens:
Het Gymlokaal
Adres:                      Grasweg 53a, 53b
Postcode/plaats:     1031HX Amsterdam
e-mailadres:             noord@hetgymlokaal.nl

 
10.2 Het Gymlokaal Noord reageert zo spoedig mogelijk op een verzoek zoals omschreven in artikel 10.1 en in ieder geval binnen 4 weken.
10.3. Indien Het Gymlokaal Noord op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Het Gymlokaal Noord de betrokkene daarvan op de hoogte.
 
Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen 
11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Het Gymlokaal Noord verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Het Gymlokaal Noord heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen; 
b. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
c. Indien papieren overeenkomsten worden bewaard, is dit in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor de manager van Het Gymlokaal Noord;
d. Indien de overeenkomst met de betrokkene eindigt, dan wordt de papieren overeenkomst middels een papierversnipperaar vernietigd; 
e. Er worden geen papieren kopieën gemaakt van de overeenkomsten waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, tenzij dit wordt opgevraagd door de betrokkene;
f. E-mailberichten van betrokkenen worden niet uitgeprint;
g. De sportschool bevat een alarminstallatie;
h. Het up-to-date houden van software;
i. Het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen.
11.2. Alle medewerkers van Het Gymlokaal Noord en door Het Gymlokaal Noord ingeschakelde derden, waaronder een verwerker, die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.
 
Artikel 12. Privacy beleid van derden
12.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals sociale media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Het Gymlokaal Noord aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden. 
 
Artikel 13. Wijzigingen 
13.1. Het Gymlokaal Noord behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Het Gymlokaal Noord. 
 
Artikel 14. Datalek
14.1. Indien zich bij Het Gymlokaal Noord een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Het Gymlokaal Noord daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Het Gymlokaal Noord dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Het Gymlokaal de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 
Artikel 15. Cookies
15.1. De website maakt gebruik functionele en analytische cookies. 
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. 
15.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden met behulp van de Help-functie van zijn browser.
15.4.   Soorten cookies en doelen:
 
De partij die de cookie plaatst
Het soort cookie
Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Het Gymlokaal
Functionele cookie
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. 
Het Gymlokaal Noord ten behoeve van het gebruik van Google Analytics
Analytische cookie
Door het gebruik van analytische cookies kan Het Gymlokaal Noord zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Het Gymlokaal Noord op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Het Gymlokaal Noord heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
 
 
Artikel 16. Klacht indienen
16.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Het Gymlokaal Noord niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.